Vedran Ramadanović

odvjetnik

Na ovim stranicama možete naći osnovne informacije o meni i uslugama koje pružam. Za detaljne informacije slobodno me kontaktirajte putem telefona ili e-maila.

Dobrodošli!

icon
victorid

Osnovne informacije

Diplomirao sam na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao titulu magistar prava. Član Hrvatske odvjetničke komore sam od 2005. godine. Samostalni odvjetnički ured sam osnovao 2009. godine. Moj odvjetnički ured pruža pravnu pomoć iz svih područja prava s naglaskom na područje kaznenog i građanskog prava te zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda pred hrvatskim sudovima i Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. U svom djelovanju držim se načela profesionalnog integriteta te svakom klijentu nudim integralan i osoban pristup u pružanju pravne pomoći i djelotvornoj zaštiti prava. Sa mnom možete komunicirati na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Vedran Ramadanovićpodručja ekspertize

icon

KAZNENO PRAVO

Zastupanje i obrana u kaznenim postupcima- za sva kaznena djela iz nadležnosti Općinskih sudova, Županijskih sudova, Visokog kaznenog suda i Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a- imovinska kaznena djela, gospodarska kaznena djela, kaznena djela protiv časti i ugleda, kaznena djela protiv života i tijela, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv službene dužnosti, ratni zločini i kaznena djela protiv međunarodnog prava i dr.građansko pravo

Zastupanje stranaka u svim građanskim parnicama- radi naknade štete, radi utvrđenja i zaštite prava vlasništva i drugih stvarnih prava, sastavljanje svih vrsta ugovora-kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o doživotnom uzdržavanju i dr., zastupanje u ostavinskim postupcima, zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima radi uknjižbe prava vlasništva, zastupanje u svim izvanparničnim postupcima, razvngnuća suvlasništva, etažiranja i dr.područja prava & usluge

icon
service

Ugovorno pravo

• izrada kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, ugovora o najmu, ugovora o zakupu, ugovora o građenju, drugih vrsta ugovora
• savjetovanje vezano uz ugovore
• pravni due diligence

service

Naknade štete

• zastupanje u postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete kod osiguravajućih društava
• zastupanje u parničnim postupcima pred sudovima radi naknade štete

service

Nasljedno pravo i ostavinski postupak

• izrada oporuka
• izrada ugovora o doživotnom uzdržavanju, ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, i drugih ugovora nasljednog karaktera
• zastupanje u ostavinskom postupku
• ostavrivanje nasljedničkog zahtjeva u parnici (hereditatis petitio)

service

Zemljišno knjižno pravo i stvarna prava na nekretninama

• izrada kupoprodajnih predugovora i ugovora kod kupnje i prodaje nekretnina
• sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga i vođenje postupaka uknjižbe nekretnina u zemljišnim knjigama
• vođenje postupaka radi usklađivanja zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja nekretnina
• izrada diobnih ugovora
• zastupanje u izvanparničnim postupcima diobe suvlasništva, uređenja međe, otvaranje nužnih prolaza i dr.
• zastupanje u parničnim postupcima radi utvrđenja prava vlasništva, prava služnosti i dr.stvarnih prava
• pravni due diligence

service

Pravo trgovačkih društava

• pravna pomoć pri osnivanju trgovačkih društava (društva sa ograničenom odgovornošću, dioničkih društava i dr.)
• izrada akata i vođenje postupka promjena u sudskom registru
• savjetovanje vezano za pravne poslove trgovačkih društava (društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo)
• zastupanje u postupcima pred sudovima
• izrada različitih trgovačkih ugovora ( ugovor o leasingu, ugovor o licenci, ugovor o građenju, ugovor o ortaštvu..)
• osnivanje obrta
• pravni due diligence

service

Ovršno i stečajno pravo

• izrada opomena za plaćanje duga
• izrada prijedloga za izdavanje rješenja o ovrsi
• zastupanje u ovršnom postupku i sudjelovanje u provođenju ovrhe
• sastavljanje pravnih lijekova u ovršnom postupku
• izrada prijedloga za pokretanje stečajnog postupka
• izrada prijave tražbina u stečajnom postupku
• zastupanja na ročištima za ispitivanje tražbina i na ročištima za diobu
• sastavljanje pravnih lijekova

service

Radno pravo

• izrada ugovora o radu i ugovora o djelu
• izrada managerskih ugovora
• ishođenje radnih i poslovnih dozvola za strance,
• ishođenja privremenog i stalnog boravka
• zastupanje u radnim sporovima u postupku pred poslodavcem, u postupku pred inspekcijom rada-zastupanje u radnim sporovima pred sudom (otkazi, naknada štete iz radnog odnosa, isplate plaća i dr.

service

Kazneno i prekršajno pravo

• obrana okrivljenika u kaznenom postupku, za sva kaznena djela, pred policijom, u istrazi, na glavnoj raspravi pred sudom
• sastav kaznenih prijava i zastupanje oštećenika
• podnošenje privatnih tužbi za kaznena djela koja se progone po privatnoj tužbi
• obrana u prekršajnom postupku

service

Upravno pravo

• pravna pomoć i zastupanje pred tijelima lokalne i regionalne uprave i samouprave i tijelima državne uprave u:
- postupcima ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola
- u postupcima razreza poreza
- postupcima radi stjecanja hrvatskog državljanstva
- postupcima radi naknade za oduzetu imovinu
- postupcima ostvarenja mirovinskih prava i prava iz socijalnog osiguranja
• sastav tužbi Upravnom sudu Republike Hrvatske i vođenje upravnih sporova protiv konačnih akata upravnih tijela.

service

Obiteljsko pravo

• zastupanje u postupcima razvoda braka
• zastupanje u postupcima radi podjele bračne stečevine
• zastupanje u postupcima dodjele roditeljske skrbi, radi ostvarenja prava na alimentaciju

service

Ostala područja prava

• zaštita temeljnih ljudskih prava i sloboda u postupku pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu

Kontaktirajte me